Beslis mee en win een diner voor 2

Uitnodiging voor de ALV

Hierbij nodigt het bestuur alle leden, alle aspirant leden (onder de zestien jaar)
en de wettelijk vertegenwoordigers van de aspirant-leden van
tafeltennisvereniging SKF, uit tot het bijwonen van een algemene
ledenvergadering op

dinsdag 14 februari 2017

in ons tafeltenniscentrum aan de Wageningselaan 1a.

Aanvang: 20.00 uur

Onder de aanwezigen wordt een dinerbon voor 2 personen verloot!

Het bestuur maakt de leden attent op artikel 43 van het
Huishoudelijk Reglement: “Ieder lid heeft het recht voorstellen voor
de vergadering in te dienen, mits deze 4 dagen voor de vergadering
schriftelijk (of per email) bij de secretaris zijn ingediend”.

De voorstellen moeten uiterlijk vrijdag 11 februari 2017 binnen zijn
bij het bestuur via info@ttv-skf.nl.

Van belang is ook artikel 18 van de Statuten, waar staat:
“Toegang tot de ALV hebben alle leden (boven de zestien jaar) van de
vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirant
leden (onder de zestien jaar) alsmede de wettelijk vertegenwoordigers van
de aspirant-leden en alle begunstigers.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Een lid kan ter vergadering voor hoogstens twee andere leden
als lasthebber zijn stem uitbrengen”. De wettelijk vertegenwoordiger van
een aspirant lid heeft één stem, zijn er twee wettelijk vertegenwoordigers
aanwezig, dan mogen zij slechts één stem uitbrengen.

Gemachtigden moeten dit voor de vergadering melden bij het
bestuur via info@ttv-skf.nl

De volgende stukken worden behandeld tijdens de ALV:

Uitnodiging en agenda ALV 14 februari 2017
Bijlage 1: Notulen ALV juni 2016
Bijlage 2: Jaarverslag 2016
Bijlage 3: Jaarcijfers 2016 en begroting 2017
Bijlage 4: Vergoedingenbeleid

Alle leden hebben de uitnodiging per email ontvangen met een link naar de stukken.
Ben je lid maar heb je geen uitnodiging ontvangen, mail dan naar info@ttv-skf.nl om
alsnog een uitnodiging te ontvangen.